Umów się na konsultacje online

Zapraszam na wideokonsultacje ortodontyczne dla dzieci. Połącz się ze mną na Skype lub umów wizytę przez portal Znany Lekarz.

Prostsze niż myślisz

Witaj! Jestem Karolina Rokita

Pragnę dzielić się z Wami doświadczeniem, wiedzą i walczyć z mitami, które powstały wokół prostowania zębów. Jeśli ten temat dotyka Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, zachęcam Cię do rozgoszczenia się, czytania, oglądania i komentowania.

Kocham to co robię

Chętnie podzielę się wiedzą

Moi pacjenci mają wiele pytań odnośnie aparatów, pielęgnacji i sposobów leczenia. Często też muszę prostować ich błędne przekonania i informacje, które gdzieś zasłyszeli lub znaleźli w otchłaniach Internetu. Dlaczego daje mi to taką satysfakcję? Tu dowiesz się więcej na temat moich motywacji.

Wspieram Cię w walce o zdrowy uśmiech!

Polityka Prywatności

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Praktyka Stomatologiczna Karolina Rokita z siedzibą w Kielcach przy ul. Złotej 26, 25-015 Kielce.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: kontakt@doktoraparatka.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  1. W celach związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej lub innych świadczeń w celu ochrony zdrowia, w tym w celu ustalenia terminu wizyty, a także w celu ochrony praw pacjenta oraz spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator przetwarza Dane Osobowe wyłączenie w zakresie i celu wykonywania usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i d)n oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25 ze zm.)
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Copyright © 2019 doktoraparatka.pl Designed by: Logo SC